independent.

23 teksty – auto­rem jest in­de­pen­dent. . 

Naiw­ność po raz ko­lej­ny uj­rzała światło dzienne. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2011, 16:12

Wmówiła so­bie, że on jest in­ny, że tym ra­zem będzie inaczej, a oka­zał się ta­ki sam jak każdy.. Pot­rakto­wał ją tak sa­mo jak in­ni, a ona nie może uwie­rzyć, że znów do te­go dopuściła. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2011, 18:26

Wiem, co po­win­nam, a cze­go nie po­win­nam ro­bić. Mi­mo to żyję sprzecznie z tym, nie ro­zumiejąc, dlaczego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 grudnia 2011, 20:47

Po­jawiła się is­kier­ka nadziei tyl­ko po to, aby przy­pom­nieć jak bru­tal­na jest rzeczywistość. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 listopada 2011, 12:49

Dziś już wiem, że sa­mot­ność da­je mi nieza­leżność i sta­bili­zację uczu­ciową. Może tak po­win­no zostać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 sierpnia 2011, 02:42

Pomógł mi. Pomógł mi ot­rząsnąć się z naiw­ności, którą do tej po­ry na­zywałam nadzieją. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 lipca 2011, 12:48

Od błędów, których nie da się nap­ra­wić trze­ba się po pros­tu od­ciąć. Dla włas­ne­go dobra. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 lipca 2011, 19:08

Du­ma nie poz­wo­liła jej po­roz­ma­wiać o uczu­ciach, nap­ra­wić błędów, więc te­raz kon­sekwen­tnie krąży w sa­mot­ności między przeszłością, a pla­nami na przyszłość. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 13 lipca 2011, 22:48

Ona bezgłośnie woła, żebyś wrócił i przywrócił praw­dzi­wy uśmiech na jej twarz. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 czerwca 2011, 21:22

Przeszłość, która miała zmienić Twoją przyszłość na lep­sze nig­dy nie po­zos­ta­je obojętna. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 czerwca 2011, 12:18

independent.

independent.

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność